Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych - aktualności

2018-04-06
Dobra wiadomość dla kandydatów na kierowców
Osoby niepełnosprawne będą zdawać egzamin praktyczny na prawo jazdy bez opłat.
2017-09-25
Komunikat PFRON
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchamiany jest przez Ministerstwo Rozwoju pilotaż nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych pn. Pożyczki na kształcenie.
2017-08-07
Od dnia 1 sierpnia 2017 r. nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej!
W dniu 01.08.2017 r. wchodzą w życie zmiany dot. wydawania legitymacji w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.).
2016-04-12
"Zasady udzielania dofinansowań do zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"
Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Instytucjonalnej w załączeniu przekazuje zasady rudzielania dofinansowań do zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2016-04-08
"Zasady rozpatrywania wniosków ze środków PFRON dot. turnusów rehabilitacyjnych"
Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Instytucjonalnej przekazuje zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych.
2013-04-22
Nowe zasdy rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej w 2013 roku
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane są zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także właściwymi rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
2012-05-30
Biuletyn Informacyjny PFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn.eBIFRON
2012-04-10
Praktyki, staże, zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Poznaniu zaprasza osoby niepełnosprawne ruchowo (stopień znaczny) do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2012-03-28
Portal społecznościowy skierowany do osób niepełnosprawnych
W ramach projektu Konektia powstał nowy portal informacyjno – społecznościowy www.konektia.pl jest portalem dla środowiska osób niepełnosprawnych.
Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych

Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Sekcja ds. osób niepełnosprawnych przyjmuje i realizuje wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu:

Rehabilitacji społecznej:

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej - polega na ułatwieniu osobom niepełnosprawnym samodzielne wykonywanie podstawowych, codziennych czynności higieniczno- sanitarnych i kontaktów z otoczeniem np. przystosowanie łazienek, wykonanie podjazdów, montaż pochwytów.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych - polega na zakupie sprzętu technicznego ułatwiającego opiekę nad osobą niepełnosprawną np. zakup podnośnika transportowego do przenoszenia z miejsca na miejsce osoby leżącej, zakup sprzętu AGD.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się - umożliwia porozumiewanie się z otoczeniem osób, które mają ograniczony bezpośredni kontakt np. zakup komputerów, sygnalizacji świetlnej dla osób niesłyszących.

Wniosek o dofinansowanie/sfinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się
 

Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych

otwórz

Dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne - jest aktywną formą rehabilitacji, trwającą 2 tygodnie, połączoną z elementami wypoczynku. Wyboru ośrodka rehabilitacyjnego dokonuje wnioskodawca spośród ofert ośrodków zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Zasady udzielania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

otwórz

Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - obejmuje koszty związane z poniesionymi wydatkami zakupu np. pieluchomajtek, cewników, worków do zbiórki moczu, aparatów słuchowych, materacy przeciwodleżynowych.

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; dofinansowanie kosztów związanych z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego wskazanego zaświadczeniem lekarskim np. rowerek i łóżko rehabilitacyjne.

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych - zapobiega izolacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez umożliwienie udziału w wycieczkach, imprezach okolicznościowych dla zorganizowanych grup np. stowarzyszeń, czy fundacji.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych


Rehabilitacji zawodowej:

Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - obejmuje m.in. zakup środków trwałych dokonanych przez pracodawcę, stanowiący wyposażenie miejsca pracy nowo przyjmowanej osoby niepełnosprawnej stosownie do jej schorzenia.

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej – jest to forma uzyskania przez osobę niepełnosprawną ekonomicznej samodzielności.

Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej

Finansowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez powiatowy urząd pracy - mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, które zwiększą szansę znalezienia odpowiedniego zatrudnienia, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wnioski należy zgłaszać indywidualnie do Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

Małgorzata Szeląg – wicedyrektor PCPR


PCPR Pleszew 2007-2023