Organizacje pozarządowe - aktualności
2014-03-28
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "Pozyskiwanie środków na działalność Organizacji Pozarządowych" - 11 kwietnia (piątek) 2014 r
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatów: jarocińskiego, pleszewskiego i krotoszyńskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu Pozyskiwanie środków na działalność Organizacji Pozarządowych 11 kwietnia (piątek) 2014 r.
2013-11-06
Zaproszenie na szkolenie
Centrum Informacyjno- Doradcze dla organizacji pozarządowych w Pleszewie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Wykorzystywanie Internetu do promocji organizacji.”
2013-04-23
Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi
Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi prowadzi Punkt Konsultacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
2013-02-18
Nabór na stanowisko "Asystent ds. projektów i rozwoju"
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w Pleszewie rozpoczyna nabór na stanowisko: ASTYSTENT DS. PROJEKTÓW I ROZWOJU.
2012-08-28
„Więcej niż wolontariat” – projekt aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży z Powiatu Pleszewskiego
Po raz kolejny 44 dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej wyjechało na obóz terapeutyczny z elementami profilaktyki.
2011-10-31
IV Marsz Życia i Nadziei Pleszewskiego Klubu „Amazonki”
IV Marsz Życia i Nadziei organizowany przez Pleszewski Klub Amazonki odbył się pod hasłem „Czy nas słyszycie?”
2011-05-23
JUBILEUSZ 5-LECIA DZIAŁALNOŚCI PLESZEWSKIEGO KLUBU AMAZONEK
Dnia 12 maja br w Restauracji Impresja w Pleszewie miała miejsce uroczystość Jubileuszu 5-lecia Pleszewskiego Klubu Amazonek.
2011-03-15
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej
Informujemy wszystkie organizacje pozarządowe, że w dniu 11 marca br Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.
2010-04-29
Podejmujemy różne inicjatywy
Rozmowa z Eweliną Grygiel, członkiem Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w Pleszewie.
Organizacje pozarządowe

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nakłada na samorządy terytorialne obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi. W Powiecie Pleszewskim o obszarze pomocy społecznej działa 25 organizacji pozarządowych. Ich rozmieszczenie ilustruje poniższa mapa (stan na dzień 7 luty 2008 rok).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie wspiera w różnych formach działalność trzeciego sektora w Powiecie Pleszewskim (szkolenia, poradnictwo, współpraca w realizacji zadań zleconych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów).

Prowadzona współpraca z trzecim sektora sprowadza się do następujących działań:

 • pomoc merytoryczna i organizacyjna w realizacji projektów,
 • szkolenia – organizacja szkoleń oraz prezentowanie aktualnych ofert szkoleń, pośredniczenie w rekrutacji do szkoleń organizowanych przez różne podmioty,
 • promocja działań organizacji w różnej formie:
  • w ramach strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
  • pomoc merytoryczna i organizacyjna w realizacji projektów,
 • pomoc w rozliczaniu projektów,
 • pomoc w założeniu organizacji (pisaniu statutu, procedury rejestracyjne),
 • inicjowanie współpracy miedzy organizacjami dla realizacji wspólnych projektów,
 • inicjowanie współpracy z samorządem terytorialnym,
 • inicjowanie zmian w ogłoszeniach konkursowych,
 • inne

Baza organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Pleszewskim
otwórz otwórz

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu powiatu do współpracy.

Osoba odpowiedzialna do kontaktu: Ewelina Grygiel - specjalista ds. promocji i szkoleń, tel. 062 7420-161.

W ramach aktywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatowe Centrum zrealizowało następujące projekty w 2011 roku:

Lp. Nazwa projektu/działania Źródła finansowania Okres realizacji
1. „Kompetentny rodzic – szczęśliwe dziecko” – program na rzecz wsparcia rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Pleszewskim Wojewoda Wielkopolski Kwiecień-listopad 2011
2. Letnia akademia familijna Fundacja św. Mikołaja 1.08.2011-20.06.2012
3. Kurs Wolontariatu i nie tylko – program aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży z Powiatu Pleszewskiego z elementami programów profilaktycznych w zakresie uzależnień Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 10.05.2011-31.12.2011
4. Obóz krajoznawczo – turystyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Chocz z elementami programu profilaktycznego z zakresu uzależnień Urząd Gminy Chocz 16.08-23.08.2011
5. Projekt wrażliwy na wiek – cykl działań aktywizujących osoby w wieku 60+ z wykorzystaniem potencjału wolontaryjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1.06-31.12.2011
6. Program całościowego wsparcia kobiet po mastektomii z terenu Powiatu Pleszewskiego w formie rehabilitacji zdrowotnej i społecznej/działania z zakresu profilaktyki raka piersi Wojewoda Wielkopolski 1.05-30.11.2011
7. Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży i osób dorosłych Wojewoda Wielkopolski 16.05.-14.10.2011
8. Działania na rzecz aktywizacji osób starszych Wojewoda Wielkopolski 11.05 – 14.10.2011
9. Edukacja finansowa dla młodzieży Narodowy Bank Polski 17.05.2011-31.12.2011
10. Promocja wolontariatu Wojewoda Wielkopolski 11.04-31.10.2011
11. Program korekcyjno-edukacyjny Dotacja celowa Lipiec-grudzień 2011
12. Terapia tańcem i ruchem osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia do prowadzenia rehabilitacji Samorząd Województwa Wielkopolskiego 1.12.-30.12.2011

W ramach aktywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatowe Centrum zrealizowało następujące projekty w 2010 roku:

Lp. Nazwa projektu Czas trwania projektu Nazwa programu/konkursu, z którego pozyskano środki Nazwa instytucji ogłaszającej konkurs
1. „Kurs wolontariatu i nie tylko” – program aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży z Powiatu Pleszewskiego 06-12.2010 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Gminy Chocz
2. „Sportowe popołudnia” – program edukacji i aktywizacji w zakresie aktywności ruchowej z elementami profilaktyki uzależnień 07-12.2010 Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez propagowanie zdrowego stylu życia Wojewoda Wielkopolski
3. „Zaplanuj swoją przyszłość – przewodnik domowych finansów” XII.2010 Edukacja finansowa dla osób z terenów wiejskich Fundacja Wspomagania Wsi, Narodowy Bank Polski
4. „Z wiekiem nie tracisz praw i godności” - program wsparcia dla osób w złotym wieku V-IX.2010 Podejmowanie działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych wobec których stosowana jest przemoc Wojewoda Wielkopolski
5. „Przedświąteczny program edukacyjno-socjoterapeutyczcny dla młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” XI-XII.2010 Organizacja imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym/edukacyjnym/socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień Samorząd Województwa Wielkopolskiego
6. „Kim jestem? Warsztat służący określeniu zainteresowań, uzdolnień oraz predyspozycji do zawodu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Pleszewskiego” V-VI.2010 Oświata i wychowanie Samorząd Województwa Wielkopolskiego
7. „Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla młodzieży z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie” IX-XII.2010 Realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie Samorząd Województwa Wielkopolskiego
8. „Osoba niepełnosprawna w przestrzeni miejskiej – Wrocław bez barier” V-XII.2010 Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych, dotkniętych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności sprzężonej, w celu zapewnienia odpowiednich warunków życia oraz nabycia umiejętności funkcjonowania w relacjach społecznych Wojewoda Wielkopolski
9. „Pogódźmy się na święta – program wsparcia dla dzieci i rodzin w konflikcie” V-XII.2010 Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i ich rodzin, mające na celu ochronę praw i interesów dziecka Wojewoda Wielkopolski
10. „Aktywność fizyczna jako okno na świat osób niepełnosprawnych” 2010 Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych, dotkniętych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności sprzężonej, w celu zapewnienia odpowiednich warunków życia oraz nabycia umiejętności funkcjonowania w relacjach społecznych Wojewoda Wielkopolski
11. „Turniej kręglarski oraz warsztaty taneczne” 2010 Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych, dotkniętych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności sprzężonej, w celu zapewnienia odpowiednich warunków życia oraz nabycia umiejętności funkcjonowania w relacjach społecznych Wojewoda Wielkopolski

Projekty zrealizowane w 2009 roku:

Lp. Nazwa projektu Organizacja partnerska Koszt realizacji zadania wraz ze źródłem dofinansowania
1. Tydzień integracji w Ośrodku Wsparcia Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą PFRON
2. Warsztat malarski „Szafa pełna sztuki” Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą Wojewoda Wielkopolski
3. Warsztaty teatralne dla osób niepełnosprawnych – impreza ponadpowiatowa Stowarzyszenie Promocji Zdrowia 8.520 zł - dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego
4. Warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych „ teatroterapia jako forma profesjonalizacji wsparcia osób niepełnosprawnych” Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą 3.210,00 zł – dotacja z ROPS
5. Letni obóz terapeutyczno – terapeutyczny w Białym Dunajcu dla dzieci z rodzin uboższych Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą Kuratorium Oświaty
6. Senior i Przedszkolak – Kreowanie pozytywnego wizerunku seniora Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą Wojewoda Wielkopolski
7. Warsztaty umiejętności wychowawczych, czyli jak doskonalić relacje z własnym dzieckiem Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą Wojewoda Wielkopolski
8. Toruń bez barier – organizacja turystyki dla osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Wojewoda Wielkopolski

PCPR Pleszew 2007-2023