Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Centrum obejmuje Sekcje Centrum oraz Jednostki Organizacyjne działające przy Centrum:

I.Sekcja Organizacyjna

Kierownik, tel. 62 742 01 61 w. 208, e-mail: or@pcpr-pleszew.pl,

Starszy Specjalista, tel. 62 742 01 61 w. 203, e-mail: pr@pcpr-pleszew.pl,

Pracownik socjalny / Sekretarka, tel. 62 742 01 61 w. 201, e-mail: sekretariat@pcpr-pleszew.pl,

A. Zadania z zakresu organizacji i kontroli zarządczej:

1. Opracowywanie projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę, zasady działania i funkcjonowania kontroli zarządczej Centrum (regulaminy, zarządzenia).

2. Prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją Centrum oraz dokumentacji związanej z nadzorem i kontrolami.

3. Prowadzenie spraw administracyjno – gospodarczych; sporządzanie stosownych umów cywilnoprawnych lub porozumień.

4. Organizacja konsultacji spraw problemowych z radcą prawnym.

5. Prowadzenie sekretariatu.

6. Prowadzenie biura podawczego.

7. Obsługa kancelaryjna Centrum.

8. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz ich rozpatrywanie.

9. Organizacja obsługi interesantów.

10. Prowadzenie archiwum zakładowego.

11. Zapewnienie warunków materialno- technicznych dla działalności Centrum.

12. Nadzorowanie zakupu towarów i usług zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

13.Prowadzenie ewidencji środków trwałych.

B. Zadania dotyczące spraw pracowniczych:

1. Prowadzenie kadr (spraw pracowniczych i dokumentacji pracowniczej).

2. Przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do sporządzania list płac; planowanie środków na wynagrodzenia.

3. Sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń.

4. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

5. Rejestr upoważnień wystawianych pracownikom.

6. Prowadzenie dokumentacji Funduszu Świadczeń Socjalnych.

7. Kontrola dyscypliny pracy.

C. Zadania dotyczące promocji i szkoleń:

1. Podejmowanie działań w zakresie strategii informacyjnej Centrum, a w szczególności przygotowywanie materiałów promocyjnych z zakresu pomocy społecznej, prowadzenie strony internetowej, prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Opracowywanie planów szkoleń oraz organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, konferencji, kursów, seminariów dla kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu.

3. Opracowywanie programów z zakresu pomocy społecznej oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.

4. Opracowywanie wniosków i programów w celu pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych.

5. Koordynacja doskonalenia zawodowego pracowników Centrum.

6. Prowadzenie współpracy z jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego województwa, powiatu, gmin, jednostkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji wspólnych imprez, przedsięwzięć promocyjnych, kulturalnych, sportowych itp.

7. Organizowanie współpracy zagranicznej.

8. Monitoring, ewaluacja i sprawozdawczość w zakresie realizacji dokumentów programowych Centrum.

9. Sporządzanie zbiorczej oceny zasobów pomocy społecznej.

10. Sporządzanie sprawozdań z prowadzonego w Centrum specjalistycznego poradnictwa.

11. Opracowywanie zbiorczych rocznych sprawozdań z działalności Centrum.

12. Koordynowanie działań w zakresie opracowywania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

II. Sekcja Finansowa

Główny Księgowy Roman Hajdasz, tel. 62 742 01 61 w. 209, e-mail: finanse@pcpr-pleszew.pl,

Starszy referent księgowości, tel. 62 742 01 61 w. 218, e-mail: finanse@pcpr-pleszew.pl,

Starszy referent księgowości, tel. 62 742 01 61 w. 217, e-mail: finanse@pcpr-pleszew.pl

1. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Opracowywanie dokumentacji finansowej (zakładowy plan kont, instrukcja obiegu dokumentów).

3. Prowadzenie obsługi finansowej następujących rozdziałów: PCPR, Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych (w zakresie szkolenia rodzin zastępczych), Rodzin zastępczych, funduszu PFRON, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla Młodzieży Dojeżdżającej z Terenu Powiatu Pleszewskiego.

4. Sporządzanie planów finansowych oraz sprawozdawczości i rozliczeń .

5. Prowadzenie analityki wydatków i kosztów .

6. Prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń oraz sporządzanie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń (np. listy płac, karty wynagrodzeń, karty zasiłkowe, dokumentacja rozliczeniowa z ZUS, Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami).

7. Uzgadnianie na bieżąco z pracownikami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków budżetowych wielkości posiadanych środków na wydatki budżetowe.

III. Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Kierownik, tel. 62 742 01 61 w. 204, e-mail: sm@pcpr-pleszew.pl,

Starszy Pracownik Socjalny, tel. 62 742 01 61 w. 221, e-mail: sm@pcpr-pleszew.pl,

Starszy Pracownik Socjalny, tel. 62 742 01 61 w. 221, e-mail: sm@pcpr-pleszew.pl,

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, tel. 62 742 01 61 w. 214, e-mail: sm@pcpr-pleszew.pl

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, tel. 62 742 01 61 w. 214, e-mail: sm@pcpr-pleszew.pl

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, tel. 62 742 01 61 w. 214, e-mail: sm@pcpr-pleszew.pl

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, tel. 62 742 01 61 w. 214, e-mail: sm@pcpr-pleszew.pl

1. Organizowanie opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.

2. Prowadzenie poradnictwa rodzinnego.

3. Umieszczanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej i prowadzenie dokumentacji dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

4. Ustalanie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w drodze decyzji administracyjnej.

5. Sporządzanie decyzji przyznającej świadczenie pieniężne dla usamodzielnianych wychowanków kontynuujących naukę.

6. Organizowanie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu w szczególności: Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka i kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia., opinie io spełnianiu warunków i ocene predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej . Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wystawianie zaświadczeń o ukończeniu tych szkoleń oraz opinii dotyczących predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

7. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno- pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą.

8. Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka .

9. Prowadzenie rejestru danych o osobach: zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

10. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

11. Przygotowanie decyzji rodzicom biologicznym o ustaleniu odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

12. Przyznawanie w formie decyzji świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka.

13. Sporządzanie decyzji na świadczenie pieniężne dla usamodzielnianych wychowanków i wychowanków kontynuujących naukę.

14. Prowadzenie dokumentacji rodzinnej pieczy zastępczej.

15. Przygotowywanie porozumień dotyczących umieszczenia małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pleszewskiego, a pochodzących z innych powiatów.

16. Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych.

17. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,

18. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

19. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku np. poprzez powierzenie pieczy rodzinie pomocowej.

20. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.

21. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

22. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku.

23. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy.

24. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

25. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, sporządzanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazanie jej do właściwego sądu.

26. Wyznaczenie koordynatora, który realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

27. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej.

28. Opiniowanie na wniosek Dyrektora PCPR wytyczenia powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.

29. Opiniowanie na wniosek Starosty czasowego sprawowania pieczy zastępczej przez rodzinę zastępczą oraz prowadzącego RDD nad dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

30. Udział w Zespołach ds. okresowej oceny dziecka.

31. Opracowywanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,

32. Coroczne opracowywanie zestawień potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

33. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

IV. Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Instytucjonalnej

Kierownik tel. 62 742 01 61 w. 207, e-mail:pfron@pcpr-pleszew.pl,

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych i pomocy instytucjonalnej, tel. 62 742 01 61 w. 213, e-mail: ips@pcpr-pleszew.pl

Pomoc administracyjna, tel. 62 742 01 61 w. 206, e-mail: pfron@pcpr-pleszew.pl

A. Pomoc osobom niepełnosprawnym:

1. Przygotowanie, analizowanie, opracowywanie dokumentacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej określa § 6 ust. C ).

2. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności.

3. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych o realizowanych zadaniach.

4. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

5. Kontrola sposobu realizacji zawartych umów w zakresie prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej.

6. Opracowywanie programów dotyczących wspierania środowiska osób niepełnosprawnych.

7. Prowadzenie dokumentacji: Zespołu Opiniodawczego ds. rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej i Zespołu Opiniodawczego ds. opiniowania wniosków z zakresu rehabilitacji zawodowej działających przy Sekcji.

B. Zadania związane z zapewnieniem usług w domach pomocy społecznej, w ośrodku wsparcia

1. Organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej.

2. Nadzór merytoryczny nad zapewnieniem usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia.

3. Gromadzenie i analizowanie dokumentacji osób umieszczanych w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia.

4. Kierowanie osób niepełnosprawnych na pobyt dzienny i całodobowy.

5. Zlecanie prowadzenia domów podmiotom na podstawie umów.

6. Umieszczanie osób wymagających wsparcia i opieki w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia na podstawie decyzji kierującej.

7. Ustalanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia.

8. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

C. Pomoc cudzoziemcom, którzy posiadają status uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy.

1. Pozyskiwanie informacji z administracji rządowej o cudzoziemcach, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, przebywających na terenie powiatu oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Opracowywanie programów działań integracyjnych.

3.Analiza sytuacji życiowej osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.

I. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodniczący Powiatowego Zespołu, tel. 62 742 01 61 w. 210, e-mail:pzon@pcpr-pleszew.pl

Sekretarz, tel. 62 742 01 61 w. 210, e-mail:pzon@pcpr-pleszew.pl

Zastępca, tel. 62 742 01 61 w. 216, e-mail: pzon@pcpr-pleszew.pl

Pracownik socjalny, tel. 62 742 01 61 e-mail:pzon@pcpr-pleszew.pl

1. Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności.

2. Organizowanie posiedzeń składów orzekających.

3. Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności.

4. Przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji osobie niepełnosprawnej

5. Wydawanie legitymacji osobie niepełnosprawnej.

6. Przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej

7. Wydawanie kart parkingowych

8. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Zespołu.

9. Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji

10. Sporządzanie sprawozdań z działalności Zespołu.

11.Sporządzanie zapotrzebowań na wypłatę środków finansowych.

12.Udzielanie informacji w zakresie orzecznictwa.


PCPR Pleszew 2007-2023