Informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 7.30-15.30

------------------------------------------------

W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 15.00.

------------------------------------------------

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na szczeblu samorządu powiatu. Centrum jest jednostką budżetową, której organem założycielskim jest Rada Powiatu Pleszewskiego. Centrum działa jako samodzielna jednostka organizacyjno-budżetowa podporządkowana bezpośrednio Zarządowi Powiatu Pleszewskiego.

 • Przedmiotem Centrum jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Udziela pomocy i określonych form wsparcia wybranym grupom klientów – niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, pełnoletnim wychowankom tych rodzin oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, osobom posiadającym status uchodźcy.
 • Kwalifikuje i kieruje osoby ubiegające się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.
 • Zapewnia dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie świadczy pomocy finansowej osobom indywidualnym znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej. Wsparcia w tych sytuacjach udzielają gminne ośrodki pomocy społecznej, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

 • Zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a w szczególności

  • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, 
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 
  • udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej, albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 
  • udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego, 
  • dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej, 
  • finansowanie kosztów szkolenia bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu.