Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) zwany dalej jako "RODO" informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie z siedzibą
  przy ul. Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, tel. 62 7420 161.
 2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 62 7420 161 lub pod adresem e-mail: iod@pcpr-pleszew.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:

○  realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

○  wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

○  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

○ wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:

○  podmioty  upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

○ podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3.

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, do których zostały zebrane, a także po jego zrealizowaniu, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

○  dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

○  sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

○  usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

○  ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

○  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO;

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią /Pana zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że wynika ten obowiązek z przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR Pleszew
Data utworzenia:2018-05-25
Data publikacji:2018-05-25
Osoba sporządzająca dokument:Roman Hajdasz
Osoba wprowadzająca dokument:Mirosław Hajdasz
Liczba odwiedzin:2248